CCAA

Comptes anuals de la Fundació Sant Llàtzer a 31 de desembre de 2015 i 2014

BALANÇOS ABREUJATS ACTIUS

Total ACTIUS 31 desembre 2015: 16.745.503,90€

Total ACTIUS 31 desembre 2014: 17.071.428,36€

Dades completes: Obrir document PDF

 

BALANÇOS ABREUJATS PATRIMONI

Total PATRIMONI 31 desembre 2015: 16.745.503,90€

Total PATRIMONI 31 desembre 2014: 17.071.428,36€

Dades completes: Obrir document PDF

 

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJATS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 2015 I 2014

Resultats de l’EXERCICI 2015: 45.956,53€

Resultats de l’EXERCICI 2014: 134.301,71€

Dades completes: Obrir document PDF