Història recent

Pocs anys després, per Decret 58/1988 de 10 de març,  es crea el Consorci Hospitalari de Terrassa, participat entre d’altres per la Fundació Hospital-Casa de Caritat Sant llàtzer en un 20%, l’Ajuntament de Terrassa en un altre 20%, i el CatSalut en un 60%.

A partir del maig del mateix any, la nova entitat subroga el personal de l’activitat d’Aguts de l’Hospital de Sant Llàtzer i deixa novament la Fundació en la seva condició residencial i socio-sanitària, amb llits residencials, llarga estada, convalescència i pal·liatius, amb contractes directes de l’ Institut Català d’Assistència i Servies Socials (ICASS), i amb la seva pròpia estructura directiva i assistencial.

Com a resultat de la segregació d’Aguts, es decideix que el gerent d’ambdues entitats sigui el mateix, no així la gestió directiva. En aquell moment el gerent que va viure la segregació i que va dur a terme la gestió fins al 1996 fou el Dr. Joan Costa i Roma.

A partir d’aquell any se separa la gestió de les dues entitats i assumeix la gerència de la Fundació Sant Llàtzer (FSLL) la Sra. Noemí Barja.

El 2004, i en virtut d’un conveni, es reactiva la gestió des del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i es vincula la gerència i l’equip directiu  a la FSLL per tal de garantir el contínuum assistencial dels pacients i  oferir a la ciutat una institució que doni una atenció integral a la població.

Seguint aquesta visió,  el 2006 tots els contractes que té la FSLL amb l’ICASS i el CatSalut són subrogats per al CST, així com la totalitat del seu personal. D’aquesta manera, la FSLL passa a ser una Fundació amb l’objectiu de reactivar la seva funció social i utilitzar el seu patrimoni per a tal finalitat.

Durant el període del 2004 al 2013, és  gerent de la FSLL el Dr. Pere Vallribera.

El 17 de juny del 2016, la gestió de la FSLL torna a desvincular-se de la del CST, atès que les necessitats  de gestió de l’una i de l’altra requereixen ritmes diferents.

No així la col·laboració  nada d’ambdues entitats, que segueixen cooperant estretament en temes de salut, sobretot els vinculats a la docència, recerca i innovació.

FSLL - Història recent 02
FSLL - Història recent 03