Estatuts

Fundació per a la Docència Sant Llàtzer

Imatges - Estatuts FdSL

CAPÍTOL I. Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d’actuació i règim jurídic

 

Article 1. Denominació, naturalesa i durada.

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès general previstes en aquests estatuts.  La fundació es denomina FUNDACIÓ PER A LA DOCÈNCIA SANT LLÀTZER, amb l’acrònim FDSLL.

La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Terrassa (Barcelona), plaça del Doctor Robert nº6, sense perjudici de la possible ubicació d’algunes seccions o la realització de la seva activitat en indrets o llocs separats de l’edifici fundacional.

(…)