Estatuts

Fundació Privada Sant Llàtzer

Imatges - Estatuts FSLL

CAPÍTOL I. Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d’actuació i règim jurídic

 

Article 1. Denominació

La fundació es denomina FUNDACIÓ PRIVADA SANT LLÀTZER, amb l’acrònim FSLL, segons la denominació establerta en els Estatuts de l’entitat aprovats en data 9 de juny de 1972 i la posterior modificació en data 17 de maig de 1990.

Anteriorment l’entitat tenia la denominació Hospital-Casa de Caridad de San Lázaro.

 

Article 2. Naturalesa.

La Fundació Privada Sant Llàtzer és una entitat sense ànim de lucre, que té els seus orígens en la ciutat de Terrassa, sota l’ordre religiosa de Sant Llàtzer i de la qual se’n tenen referències abans del 1559. Tenia per finalitat l’assistència i acolliment de les persones malaltes i desvalgudes.

Per Ordre del Ministeri de Governació en data 1 de febrer de 1933, l’entitat, aleshores anomenada Hospital Casa de Caridad de San Lázaro, va ser classificada de beneficència particular.

El patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts per la Fundació estan afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès general previstes en aquests estatuts.

(…)